Sneller innoveren in offshore wind

In 2023 zullen 4,5 miljoen huishoudens hun elektriciteit van offshore windturbines ontvangen. Dat betekent de installatie van 10 windturbines per week. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn veel innovaties nodig, die vooral van het MKB zullen komen.

De offshore windindustrie is een kapitaalintensieve sector. Wilt u daar als MKB-ondernemer een rol van betekenis spelen, dan is het aantrekken van voldoende financiering onontbeerlijk. Om in gesprek te komen met die eerste klant die uw innovatie wil testen en wil aanschaffen, vereist dat u de juiste kanalen kent. En om partners te vinden waarmee u samen kunt werken, kost veel tijd en energie.

InnovatieLink heeft hiervoor de community Offshore Wind Innovators opgericht in samenwerking met TKI Wind op Zee and NWEA. Deze community heeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen, in de toegang tot potentiële klanten en financiers, in de lange complexe toeleveringsketens, andere innovatieve MKB-bedrijven en in de kennisinfrastructuur rondom offshore wind.

“InnovatieLink heeft ons geholpen focus te geven in waar we mee bezig zijn. Om helder te krijgen waar we wel en waar we geen prioriteit aan moeten geven” – ECE Offshore

 

Facts & Figures

De Nederlandse offshore windindustrie
In Europa beschikken de UK, Duitsland en Nederland eind 2022 naar verwachting over de meeste offshore windcapaciteit.

 

 

eu-wind-opzee

Gerealiseerde capaciteit in 2015 en verwacht eind 2022 (source: Roland Berger)
De Nederlandse offshore windindustrie telt Europees mee:

 • Tot 2023: €8-11 miljard investeringen
 • Per jaar +750.000 huishoudens
 • Nederlands wereldrecord: 7,3 ct/kWh
 • Nederlandse offshore windsector: 2de in omzet in EU

Innovatief MKB in offshore wind

InnovatieLink beschikt over een uitgebreide database met innovatieve MKB-ondernemers in de offshore windindustrie. Een paar highlights

grafieken1

Uit de gegevens blijkt dat financiering en het vinden van de eerste klant de ondernemers de meeste kopzorgen te bezorgen.

Vooralsnog blijkt er geen eenduidige offshore windsector te zijn. Voor veel bedrijven is offshore wind een spinn off van hun oorspronkelijke activiteiten. Vergeleken met het algemene beeld van innovatieve bedrijven in de topsector energie is het aantal microbedrijven ook relatief gering; kennelijk is er een redelijke omvang nodig om te innoveren in deze sector. Verder blijken Zuid- en Noord-Holland de meest populaire provincies zijn om zich te vestigen, terwijl andere ‘zeeprovincies’ Zeeland en Groningen achterblijven.

 

Innovatiekavel Borssele Windpark

In het Energieakkoord is de windenergiesector uitgenodigd om met een plan te komen voor het toepassen van innovaties. Eind 2014 heeft het TKI Wind op Zee na marktconsultatie een voorstel ingediend voor test- en demonstratiefaciliteiten voor windenergie op zee in de periode 2019-2023. Naar aanleiding hiervan is besloten ruimte voor innovatie te garanderen door een innovatiekavel (Kavel V) aan te wijzen voor twee windturbines met een totaal nominaal vermogen van maximaal 20 MW bij Borssele en daarvoor een aparte subsidietender te organiseren met andere criteria dan voor de andere kavels. Deze turbine(s) zullen met één 66 kV kabel worden aangesloten op het platform van TenneT. Dit platform zal in waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2020 operationeel zijn

Details over de innovatiekavel en de ligging is te vinden in de Project and Site Description.
Klik hier voor alle relevante data over Kavel V.

Subsidietender

Van 4 januari 2017 tot 1 februari 2017 kunnen bedrijven reageren op de voorgestelde regeling. De inschrijving voor de tender start rond 1 oktober 2017. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Weissmann, m.weissmann@innovatielink.nl

GROW

GROW is een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die een gemeenschappelijk technisch innovatieprogramma uitvoeren om de uitdagingen op het gebied van offshore wind te overwinnen. De oprichters zijn Delft Offshore Turbine, Deltares, ECN, Eneco, Lagerwey, LM Wind Power, Royal IHC, RWE, Seaway Heavy Lifting, Shell, Sif Group, TenneT, TNO, TU Delft, Van Oord en Volker Stevin International.

GROW (Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind) zal de komende 5 jaar innovaties naar de markt brengen en voor minimaal EUR 100 miljoen aan onderzoek, ontwikkeling en demonstratie verrichten. GROW is de opvolger van het onderzoeksprogramma FLOW (Far and Large Offshore Wind). Dit onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft de afgelopen 5 jaar de kosten van wind op zee al met 20% naar beneden gebracht en diverse innovaties geholpen om de weg naar de markt te vinden. De eerste projecten van GROW beginnen naar verwachting in het najaar van 2016.

Voor meer informatie: Anouk Stortenbeker, stortenbeker@tki-windopzee.nl of Martin Weissmann, m.weissmann@innovatielink.nl

Stimuleringsregelingen

Om de bouw van windparken op zee te versnellen heeft de overheid verschillende regelingen in het leven geroepen.

De volgende regelingen zijn relevant voor de offshore windsector:

 • Wind op zee R&D project –  open t/m 2 mei 2017, 4,7 miljoen)
 • Hernieuwbare energieproject – Wie het eerst komt eerst die het eerst maalt, open t/m 31 maart 2018, 50 miljoen)
 • Systeemintegratie op de Noordzee –  open t/m 23 mei 2017, 1,0 miljoen
 • Systeemintegratiestudies – Wie het eerst komt eerst die het eerst maalt, open t/m 3 oktober 2017, 0,5 miljoen
 • MVI Energie project – open t/m 17 oktober 2017, 1,0 miljoen
 • DEI-project – open t/m 25 april 2017, 20 miljoen
 • DEI project – open t/m 24 oktober 2017, 19,1 miljoen
 • MIT innovatieadvies en haalbaarheid – Wie het eerst komt eerst die het eerst maalt, open 11 april t/m 7 september; landelijk 3,2 miljoen in 2016, regio’s 13,5 miljoen in 2016
 • MIT R&D samenwerking – 3 juli t/m 7 september, landelijk 7,6 miljoen in 2016, regio’s 2,8 miljoen in 2016
 • SDE+ 2017 windgebied Borssele 20 MW, Kavel V, Innovatie kavel V – naar verwachting gaat de tender open in het vierde kwartaal van 2017
 • SDE+ 2017 windgebied Hollandse kust zuid 700 MW, kavels I en II – naar verwacht gaat de tender open in het derde kwartaal van 2017

Ondernemerssessies

Speciaal voor innovatieve MKB-ondernemers in offshore wind organiseert InnovatieLink regelmatig bijeenkomsten waar ondernemersvraagstukken centraal staan.

Spreekuur in het Venture Cafe in Rotterdam

Martin Weissmann, Innovatiemanager bij InnovatieLink, houdt regelmatig een spreekuur bij het Venture Café in Rotterdam om ondernemersvragen over innovaties in windenergie te beantwoorden. Je kunt bij hem terecht als je op zoek bent naar mogelijkheden om beter met het energienetwerk verbonden te raken, als je behoefte hebt aan ondersteuning voor de financiering of bij het vinden van een eerste klant.. Andersom kunnen ook bedrijven die in contact willen komen met innovatieve startups of MKB-ondernemers in deze sector, langskomen.

Het eerstvolgende spreekuur is nog niet bekend

Peer to Peer sessies ism Buccaneers Delft

InnovatieLink en Buccaneer Delft organiseren Peer2Peer workshops voor innovatieve MKB-ondernemers in de offshore windindustrie. Doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen over ondernemersvragen waar alle innoverende bedrijven tegenaanlopen, zoals financiering, het vinden van een launching customer of het aantrekken van personeel. Het idee is om los van de dagelijkse hectiek in te zoomen op urgente ondernemersvragen. Aan deze peer-to-peer sessies, die plaatsvinden bij Buccaneer Delft, kunnen maximaal zeven bedrijven meedoen. Interesse? Neem contact op met Martin Weissmann

“Ervaring delen in een informele sfeer is zinvol. Iedereen ziet vergelijkbare uitdagingen, maar je kunt vaak een keuze maar één keer maken”

Lees hier het verslag van de sessie op 4 november 2016.

 

Baanbrekend MKB

Innovaties in de offshore windindustrie komen voor een belangrijk deel van MKB-bedrijven. Hieronder staat een selectie van deze pioniers, die InnovatieLink ondersteund heeft.

Fistuca: Stille Heihamer bespaart miljoenen – de kracht van vallend water

Corrosion Lab: Voorspellen van de corrosie van monopilefundaties

ECE Offshore: Slimmer kabels installeren voor offshore windindustrie

HGG: lasvolumecalculator biedt zekerheid

Seastate5: Hijsen XL offshore windturbine fundaties voor een derde van de prijs

Whiffle: Weersvoorspelling per windpark: snijden in onbalanskosten

 

Partners

Partners in wind op zee

Innovatiemanager Wind op zee:
Martin Weissmann

LR_InnovatieLink_img_1823_450x400_acf_cropped

Innovatie is pas innovatie als er een klant is die er voor wil betalen. Innovatie moet vooral gericht zijn op het oplossen van een concreet probleem of behoefte vanuit de markt. Als innovatiemakelaar helpt Martin Weissmann MKB-ondernemers om hun innovatieve idee – in stappen – om te zetten in concrete businessactiviteiten. Martin heeft een opleiding als ingenieur en heeft daarna een MBA gevolgd. De grootste bottlenecks die MKB-bedrijven ervaren liggen op het gebied van financieringsvraagstukken en het vinden van de eerste betalende klant. Met name op deze twee gebieden helpt Martin MKB-bedrijven met zijn ervaring, netwerk en overzicht van de markt. Martin is gespecialiseerd in bedrijven die actief zijn in duurzame energie. Zo heeft hij in de wind op zee-markt Stichting FLOW mede-opgericht.

m.weissmann@innovatielink.nl