Privacy & uw persoongegevens

Uiteraard gaan wij voorzichtig om met de mogelijke persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Ten aanzien van deze gegevens geldt InnovatieLink als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

Gebruiksvoorwaarden

De websites www.innovatielink.nl, www.innovatieatlas.nl en www.financieringsatlas.nl (hierna: “de websites”) zijn ontwikkeld en worden beheerd door Stichting MKB Steunpunt Energie en Chemie, handelend onder de naam InnovatieLink (hierna “InnovatieLink”).

InnovatieLink heeft gebruiksvoorwaarden opgesteld voor het gebruik van de websites. Door op enige wijze gebruik te maken van de websites van InnovatieLink stemt u in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de websites

Alle gebruikers van de websites dienen op normale wijze gebruik te maken van de websites. Dit betekent dat het gebruik van de websites niet mag leiden tot enige onderbreking, storing, hinder of andere vorm van overlast of schade voor InnovatieLink en/of derden, zoals de andere gebruikers van de websites.

Het staat InnovatieLink te allen tijde vrij om op redelijke gronden, zulks ter discretie van InnotavieLink, de toegangsmogelijkheden van de websites voor een of meer gebruikers te beperken, voorwaarden hieraan te verbinden, of deze zelfs geheel te blokkeren.

Het staat InnovatieLink voorts vrij om zonder nadere aankondiging de websites en de inhoud daarvan te wijzigen.

Inhoud van de websites

InnovatieLink streeft er naar om volledige en juiste informatie te plaatsen op de websites. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend ten aanzien van de op de websites geplaatste informatie. Eventuele beslissingen die worden gemaakt op basis van de informatie verstrekt op de websites zijn volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De websites en de inhoud daarvan worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden (“as is”). InnovatieLink doet ten aanzien van de inhoud en beschikbaarheid van websites geen enkele toezegging en verleent geen enkele garantie.

De websites bevatten verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden, InnovatieLink is niet verantwoordelijk voor deze derden, hun gedragingen en de door hen verleende diensten en/of informatie.

InnovatieLink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor wat voor schade of kosten dan ook, verband houdend met de websites (onder andere, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de inhoud ervan en de beschikbaarheid ervan).

InnovatieLink bepaalt zelf de inhoud van de websites. In geen geval is InnovatieLink gehouden om een verzoek van een partij om haar informatie op de websites geplaatst te krijgen in te willigen. Indien InnovatieLink op verzoek van een partij informatie plaatst over deze partij op de websites staat het InnovatieLink vrij om te bepalen welke informatie, op welke manier en voor welke periode op de websites worden geplaatst.

Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de websites berusten, en blijven berusten, bij InnovatieLink of (indien van toepassing) de rechtmatige eigenaar c.q. licentiegever.

 

Privacy en verwerking persoonsgegevens

InnovatieLinks respecteert de privacy van de gebruikers van de websites en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verschaft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Dit betekent dat InnovatieLink de verkregen gegeven op behoorlijke en zorgvuldige wijze zal verwerken, dat zij de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk zal verwerken en niet anders zal verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens die InnovatieLink verkrijgt van de gebruikers betreffen met name de gegevens die door de individuele gebruikers worden verstrekt (bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier) en gegevens die kunnen worden afgeleid uit het gebruik van de websites door de bezoeker (bijvoorbeeld IP-adressen en browsergegevens).

De door InnovatieLink verzamelde gegevens worden gebruikt om de diensten en/of informatie in technische zin te kunnen aanbieden en zo nodig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Hiernaast worden de verzamelde gegevens gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de websites en de dienstverlening van InnovatieLink. Ten slotte kunnen de verstrekte gegevens worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van InnovatieLink.