Urban Energy

Urban Energy omvat de technologieën die te maken hebben met:

 1. Energiebesparing en energieopwekking in gebouwen en wijken (isolatie, verwarming, koeling opwekking en opslag)
 2. ‘Smart grids’, netwerken waarmee de wisselende vraag en het wisselende aanbod van duurzame energie op elkaar afgestemd worden
 3. Zonne-energie, zowel gericht op nieuwe zonnecellen, als de toepassing van zonnecellen in bijvoorbeeld bouwdelen

Wind op Zee

De ambitie van Wind op Zee is een daling van de kostprijs van offshore-windenergie en meer omzet en werkgelegenheid in deze sector. Aan de hand van vijf innovatiethema’s voeren bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk projecten uit:

 1. Ondersteuningsconstructies
 2. Optimalisatie van de windcentrale
 3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
 4. Transport, Installatie & Logistiek
 5. Beheer en onderhoud

Energiebesparing in de industrie

De Nederlandse industrie is relatief energie-intensief. Naast duurzame opwekking van het huidige energiegebruik is de industrie essentieel voor een duurzame toekomst. Energiebesparing – net als ketenefficiëntie en procesintensificatie – zorgt daarnaast ook voor verhoging van de concurrentiekracht van de industrie. Binnen het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan innovaties in de procestechnologie. ISPT initieert, ondersteunt en faciliteert de procesindustrie om innovatieve technologie te gebruiken.

Gas

De technologieën in het onderdeel ‘gas’ richten zich op:

 1. Vervanging van fossiel aardgas via productie en inzet van duurzaam gas, zoals biogas, groen gas en waterstof
 2. Inzet van fossiel gas daar waar noodzakelijk met maximale meerwaarde, bijvoorbeeld als pieklast of als hoogwaardige grondstof waar onvoldoende duurzaam (gas) voorhanden is
 3. Afvang van CO2-emissies die met de inzet van fossiel gas gepaard gaan en nuttig hergebruik en opslag van CO2

Biobased Economy en bio-energie

De Biobased Economy richt zich op biobased innovatie over de gehele biomassa-waardeketen, van veld tot eindproduct, inclusief de recycling van industriële en huishoudelijke stromen. Het is georganiseerd rond zes programmalijnen:

 1. Hoogwaardige energiedragers
 2. Hoge percentages mee- en bijstook
 3. Bioraffinage
 4. Chemische en biotechnologische conversietechnologie
 5. Aquatische biomassa (inclusief Biosolar)
 6. Economie, Beleid en Duurzaamheid (EBD)

Systeemintegratie

Systeemintegratie richt zich op het integreren van de energiesystemen met de volgende 3 opties:

 1. Power2X (conversie van elektriciteit naar chemische grondstoffen, gasvormige en vloeistofvormige energiedragers, warmte, stoom en koude)
 2. Productie (conversie) en infrastructuur (heeft raakvlakken met Power2X)
 3. Energieopslag en daarvoor benodigde managementsystemen; oplossingen inzake vraagrespons die op decentraal niveau (‘achter de meter’) spelen

Samenwerking Topsector Energie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (STEMVI)

STEMVI heeft als doel om alle relevante kennis en inzichten uit de praktijk en de wetenschap over de drijfveren van de mens te verzamelen, te ontwikkelen en de toepassing hiervan te stimuleren om de duurzame energietransitie in Nederland te ondersteunen. Deze kennis en inzichten zijn beschikbaar voor onderzoekers en ondernemers in Topsector Energie en daarbuiten. Daarmee verbindt het programma zich primair met de volgende aandachtspunten bij energie-innovaties:

 1. Bij innovaties zijn alfa, bèta en gamma wetenschappelijke inzichten noodzakelijk om tot succesvolle marktintroducties te komen
 2. Het samenbrengen van deze inzichten bij start en uitvoering kan innovaties succesvoller kansrijker, sneller en goedkoper maken
 3. Er zijn nog veel leemtes in de inzichten bij maatschappelijk noodzakelijke transities: zoals sociale, economische en morele drijfveren

Binnen STEMVI onderscheiden we twee sporen:

 1. Economische aspecten (t.b.v. techniek en markt) als business cases, verdienmodellen e.d.
 2. Demografische kenmerken en sociale, ethische aspecten (t.b.v. bijvoorbeeld preferenties en voorkeuren van actoren, netwerken en instituties)